ReviewsWidget_ReviewsAboutUs

KITStore s. r. o.

z siedzibą Jeremenkova 503/42, Praha 4 - Braník, ZIP 147 00

REGON: 04716256

NIP: CZ04716256

wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, sygn. akt 252186,

dla sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.kitstore.cz/pl

 1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Warunkami Sprzedaży“) spółki handlowej, z siedzibą Jeremenkova 503/42, Praha 4 - Braník, ZIP 147 00, REGON (IČ) 04716256, która jest wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez przez Urząd Miasta w Pradze (zwanej dalej „Sprzedającym“), określają zgodnie z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie Umowy Sprzedaży (zwanej dalej „Umową Sprzedaży“) zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy w witrynie internetowej umieszczonej na stronie internetowej www.kitstore.cz/pl (zwanej dalej „Witryną Internetową“), wykorzystując w tym celu interfejs Witryny Internetowej (zwany dalej „Interfejs Witryny Sklepu“).

1.2. Warunki Sprzedaży nie obejmują przypadków, kiedy to osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która dokonuje zamówienia towaru w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach obowiązków związanych z wykonywanym przez nią zawodem.

1.3. Postanowienia odbiegające w swojej treści od Warunków Sprzedaży można ustalić w Umowie Sprzedaży. Postanowienia odbiegające od postanowień niniejszej Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Sprzedaży.

1.4. Postanowienia Warunków Sprzedaży stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży oraz Warunki Sprzedaży zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w języku czeskim.

1.5. Sprzedający może dokonywać zmian lub uzupełnień treści Warunków Sprzedaży. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Sprzedaży.

 1. Konto użytkownika

2.1. Po zarejestrowaniu się Kupującego w Witrynie Internetowej, Kupujący uzyskuje dostęp do własnego interfejsu użytkownika. Z własnego interfejsu użytkownika Kupujący może składać zamówienia towaru (zwanego dalej „Kontem Użytkownika“). Jeśli Interfejsu Witryny Sklepu na to pozwala, to Kupujący może składać zamówienia towaru także bez konieczności rejestracji, bezpośrednio z Interfejsu Witryny Sklepu.

2.2. Podczas rejestracji w Witrynie Internetowej i składania zamówień towaru użytkownik zobowiązuje się podawać wszystkie dane w sposób prawidłowy i prawdziwy. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany Kupujący zobowiązuje się do aktualizacji danych podanych w Witrynie Internetowej. Dane podane przez Kupującego w Koncie Użytkownika oraz podczas składania zamówień towaru Sprzedający uznaje za prawidłowe.

2.3. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

2.4. Kupującemu nie przysługuje prawo udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedającemu przysługuje prawo do usunięcia Konta Użytkownika, szczególnie wtedy, jeśli Kupujący nie korzysta z własnego Konta Użytkownika przez co najmniej rok, lub jeśli Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym Warunki Sprzedaży).

2.6. Kupujący przyjmuje do świadomości, że Konto Użytkownika nie musi być dostępne w każdej chwili, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub też w związku z koniecznością przeprowadzania konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszystkie prezentacje towaru zamieszczone w Interfejsie Witryny Sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży tego towaru. Nie stosuje się postanowień art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Interfejs Witryny Sklepu zawiera informacje odnośnie towaru, w tym ceny poszczególnych pozycji towaru oraz kosztów związanych z dokonaniem zwrotu towaru, o ile taki towar ze względu na jego charakter nie można zwrócić zwykłą drogą pocztową. Podane ceny towaru obejmują podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty. Ceny towaru obowiązują przez okres, w którym są wyświetlane w Interfejsie Witryny Sklepu. Niniejsze postanowienie nie narusza możliwości Sprzedającego do zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków.

3.3. Interfejs Witryny Sklepu zawiera również informacje odnośnie kosztów związanych z pakowaniem i dostarczaniem towaru. Informacje dot. kosztów pakowania i wysyłki towaru dotyczą wyłącznie przypadków, kiedy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4. W celu złożenia zamówienia towaru Kupujący wypełni formularz zamówienia, który znajduje się Interfejsie Witryny Sklepu. Formularz zamówienia w szczególności zawiera informacje dotyczące:

 • 3.4.1. zamawianego towaru (Kupujący „włoży“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka w Interfejsie Witryny Sklepu),
 • 3.4.2. sposobu płatności ceny za towar, danych potrzebnych do realizacji wybranego sposobu dostawy zamawianego towaru oraz
 • 3.4.3. kosztów związanych z dostawą towaru (zwanych dalej „Zamówieniem“).

3.5. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych, które Kupujący podał podczas składania Zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem możliwości stwierdzania i dokonywania korekty błędów powstałych podczas wprowadzania danych do Zamówienia przez Kupującego. Kupujący wyśle Zamówienie do Sprzedającego przez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie“. Sprzedający uznaje dane zawarte w złożonym Zamówieniu za prawidłowe.

3.6. Przez wysłanie zamówienia rozumie się taką czynność Kupującego, w ramach której dokona on jednoznacznej identyfikacji zamawianego towaru, ceny zakupu, osoby Kupującego, sposobu zapłaty ceny zakupu i która stanowi dla obu stron wiążący projekt Umowy Sprzedaży. Warunkiem, aby niniejsze zamówienie weszło w życie jest wypełnienie wszystkich danych obowiązkowych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży w Witrynie Internetowej oraz potwierdzenie przez Kupującego, iż zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

3.7. Sprzedający natychmiast po otrzymaniu Zamówienia wysyła do Kupującego potwierdzenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w interfejsie Użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „Adres Elektroniczny Kupującego“).

3.8. Sprzedającemu zawsze przysługuje prawo, w zależności od charakteru Zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny, zakładanych kosztów transportu), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie przez niego złożonego Zamówienia (drogą pisemną lub telefoniczną).

3.9. Projekt Umowy Sprzedaży w formie Zamówienia zachowuje ważność przez okres piętnastu dni.

3.10. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które Sprzedający wysyła Kupującemu drogą elektroniczną, na Adres Elektroniczny Kupującego.

3.11. W razie braku możliwości spełnienia przez Sprzedającego któregoś z wymagań wyszczególnionych w zamówieniu, wyśle on na Adres Elektroniczny Kupującego zmienioną ofertę z podaniem dostępnych opcji Zamówienia i poprosi Kupującego o przedstawienie jego stanowiska.

3.12. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt Umowy Sprzedaży a Umowa Sprzedaży w takim przypadku zostaje zawarta dopiero po dokonaniu jej akceptacji przez Kupującego drogą elektroniczną.

3.13. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków zdalnej komunikacji podczas zawierania Umowy Sprzedażu. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków zdalnej komunikacji podczas zawierania Umowy Sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący pokrywa we własnym zakresie, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 1. Cena towaru i warunki płatności

4.1. Kupujący może dokonać zapłaty ceny Zamówienia oraz ewentualnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru zgodnie z Umową Sprzedaży, korzystając z niżej wymienionych sposobów:

4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany do pokrycia Sprzedającemu również kosztów związanych z pakowaniem i dostarczaniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile nie ustalono inaczej, cena zakupu obejmuje także koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego wpłaty zaliczki lub dokonania płatności o podobnym charakterze. Niniejsze postanowienie pozostaje jednak bez uszczerbku dla postanowienia art. 4.6 Warunków Sprzedaży odnośnie obowiązku Kupującego z góry zapłacić cenę zakupu.

4.4. W przypadku wyboru płatności gotówką lub płatności za pobraniem, płatność odbywa się w chwili odbioru towaru przez Kupującego. W przypadku płatności bezgotówkowej termin zapłaty wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu wraz z podaniem numeru identyfikacyjnego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego uważa się za wykonany z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

4.6. Sprzedającemu przysługuje prawo wymagać, zwłaszcza jeśli nie nastąpiło dodatkowe potwierdzenie Zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), zapłaty całej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. Nie stosuje się postanowienia art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

4.7. W przypadku rabatów cenowych na towar udzielonych przez Sprzedającego Kupującemu nie można ich wzajmenie kombinować.

4.8. Jeżeli w obrocie gospodarczym jest przyjęte, lub jeśli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu w oparciu o zawartą Umowę Sprzedaży dokument podatkowy - fakturę VAT. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - fakturę VAT, Sprzedający wystawi Kupującemu po dokonaniu przez niego zapłaty towaru i wyśle go w formie elektronicznej na Adres Elektroniczny Kupującego.

4.9. Zgodnie z ustawą o rejestracji obrotu Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu dowodu zakupu. Równocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania obrotu u organu podatkowego; w przypadku wystąpienia awarii technicznej najpóźniej w terminie do 48 godzin.

4.10. Kody promocyjne, kupony rabatowe oraz rabaty w ramach programów lojalnościowych nie można łączyć ze sobą. Przy zakupie można wykorzystać zawsze tylko jeden kod rabatowy lub jeden rabat w ramach programu lojalnościowego.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży

5.1. Kupujący przyjmuje do świadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 • 5.1.1. na dostawę towaru, którego cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli Sprzedającego i które mogą nastąpić w czasie biegu terminu na odstąpienie od umowy,
 • 5.1.2. na dostawę towaru, jeżeli zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby poddano towar modyfikacji,
 • 5.1.3. na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, o ile zostało przez niego naruszone ich oryginalne opakowanie,
 • 5.1.4. na dostawę treści cyfrowej, o ile nie została ona dostarczona na nośniku materialnym i była dostarczona za wyraźną uprzednią zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a Sprzedający poinformował Kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

5.2. Jeżeli nie ma zastosowania przypadek opisany w art. 5.1 lub jakikolwiek inny przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy, to zgodnie z postanowieniami art. 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od chwili odebrania towaru z tym, że jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten zaczyna biec w dniu, w którym dokonano odbioru ostatniej dostawy towaru. Informację o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać do Sprzedającego w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu.

5.3. Do realizacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący może wykorzystać wzorowy formularz udostępniony przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do Warunków Sprzedaży. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może Kupujący wysłać m.in. pod adres zakładu lub siedziby Sprzedającego. W zakresie doręczania odstąpienia od umowy mają zastosowanie postanowienia art. 1 niniejszych Warunków Sprzedaży.

5.4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami art. 5.2 Warunków Sprzedaży skutkuje unieważnieniem Umowy Sprzedaży od samego początku. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru do Sprzedającego w terminie czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedającemu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Jeżeli od Umowy Sprzedaży odstąpi Kupujący, to koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący, także i wtedy, gdy ze względu na charakter towaru nie można dokonać jego zwrotu zwykłą drogą pocztową.

5.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami art. 5.2 Warunków Sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego i to w ten sam sposób, w jaki je otrzymał od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia udzielonego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem że forma zwrotu zostanie zaakceptowana przez Kupującego i nie wygeneruje dodatkowych kosztów po stronie Kupującego. Jeżeli od Umowy Sprzedaży odstąpi Kupujący, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych przed tym, niż Kupujący dokona zwrotu towaru lub udowodni, że towar został wysłany do Sprzedającego.

5.6. Roszczenie odszkodowania z tytułu szkody w towarze Sprzedający może zaliczyć na poczet roszczenia zwrotu ceny zakupu uiszczonej przez Kupującego.

5.7. Do czasu dokonania odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedającemu w dowolnym momencie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedający dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez Kupującego bez zbędnej zwłoki w postaci bezgotówkowej na rachunek określony przez Kupującego.

5.8. Jeżeli wraz z towarem Kupującemu został przekazany prezent, to umowa darowizny zawarta między Sprzedającym a Kupującym zawiera klauzulę rozwiązującą, która stanowi, że w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny odnośnie takiego prezentu traci moc a Kupujący jest zobowiązany wraz z towarem dokonać zwrotu przekazanego prezentu.

 1. Transport i dostawa towaru

6.1. Jeżeli sposób transportu uzgodniono na podstawie specjalnego żądania Kupującego, to ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją tego rodzaju transportu ponosi Kupujący.

6.2. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce określone w Zamówieniu przez Kupującego, to Kupujący jest zobowiązany odebrać towar przy jego dostarczeniu.

6.3. Jeżeli z przyczyn po stronie Kupującego wystąpi konieczność ponownego lub w odmienny sposób zrealizowanego doręczenia towaru niż określono w Zamówieniu, Kupujący będzie ponosił koszty związane z ponownym lub odmiennym sposobem realizacji doręczenia.

6.4. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszenia opakowań i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek do bezzwłocznego poinformowania o nich Przewoźnika. Jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie opakowania mogące sugerować niezgodne z prawem otwarcie przesyłki, to Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki od Przewoźnika.

 1. Prawa z tytułu nienależytego wykonania umowy

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy z tytułu nienależytego wykonania umowy są regulowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 i art. 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, że towar w chwili odbioru jest wolny od wad. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, że towar w chwili odbioru:

 • 7.2.1. ma właściwości, które strony uzgodniły, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, ma takie właściwości, które zostały opisane przez Sprzedającego lub Producenta, lub których Kupujący spodziewał się w odniesieniu do charakteru towaru i prowadzonych przez nich działań reklamowych,
 • 7.2.2. jest zgodny z celem przeznaczenia określonym przez Sprzedającego lub którego zazwyczaj spodziewa się w związku z jego nabyciem,
 • 7.2.3. ma jakość lub jest wykonany zgodnie z próbką lub wzorem uzgodnionym w umowie, o ile jakość lub wykonanie zgodnie z próbką lub wzorem zostały określone w umowie,
 • 7.2.4. jest dostarczony w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i
 • 7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Postanowienia wyszczególnione w art. 7.2 nie mają zastowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie ze względu na wadę towaru, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru wynikającego z jego zwykłego użytkowania, do wady zużytego towaru odpowiadającej stopniu użytkowania lub zużycia, którą towar wykazywał przy odbiorze przez Kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli wada ujawni się w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w chwili jego odbioru.

7.5. Kupujący będzie dochodzić prawa z tytułu rękojmi za wady w zakładzie Sprzedającego, w którym z uwagi na sprzedawany przez niego asortyment towaru można przyjąć reklamację, lub ewentualnie również w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego. Za chwilę, w której została złożona reklamacja, uważa się moment, gdy Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamowany towar.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron umowy w związku z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą zostać uregulowane regulaminem reklamacji Sprzedającego.

 1. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa własność towaru po zapłacie całości ceny towaru.

8.2. Sprzedający nie pozostaje z Kupującym w stosunku określonym przez jakiekolwiek kodeksy zachowania zgodnie z postanowieniami art. 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Pozasądowe rozpatrywanie skarg konsumentów przez Sprzedającego odbywa się poprzez jego adres elektroniczny. Informację o rozpatrzeniu skargi złożonej przez Kupującego wyśle Sprzedający na Adres Elektroniczny Kupującego.

8.4. Sprzedający posiada uprawnienia do sprzedaży towaru w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Za kontrolę działalności gospodarczej jest odpowiedzialny w ramach swoich kompetencji właściwy Urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie nadzór nad przestrzeganiem prawa zgodnie z postanowieniami ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko związane ze zmianą okoliczności w myśl art. 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 1. Ochrona danych osobowych

9.1. Obowiązek informacyjny wobec Kupującego zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „Rozporządzenie RODO“) w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów wykonania Umowy Sprzedaży, w celu negocjacji niniejszej umowy oraz w celu spełnienia obowiązków publicznych przez Sprzedającego, spełnia Sprzedający za pośrednictwem odrębnego dokumentu.

 1. Przesyłanie komunikatów handlowych i przechowywanie cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności gospodarczej Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Kupującego, ponadto wyraża zgodę na przesyłanie komunikatów handlowych przez Sprzedawcę na Adres Elektroniczny Kupującego. Obowiązek informacyjny wobec Kupującego zgodnie z postanowieniami art. 13 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania komunikatów handlowych Sprzedający spełnia za pośrednictwem odrębnego dokumentu.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. Jeśli można dokonać zakupu w Witrynie Internetowej i spełnić zobowiązania Sprzedawcy, które wynikają z Umowy Sprzedaży unikając zapisywania tak zwanych plików cookie na komputerze Kupującego, to Kupujący może w dowolnym momencie cofnąć zgodę wyrażoną w poprzednim zdaniu.

 1. Doręczanie

11.1. Zawiadomienia odnośnie stosunków między Sprzedającym a Kupującym, w szczególności te, które dotyczą odstąpienia od Umowy Sprzedaży, winny być doręczane na piśmie w formie listu poleconego, o ile w Umowie Sprzedaży nie ustalono inaczej. Zawiadomienia będą doręczane pod właściwy adres kontaktowy drugiej strony i uważa się je za doręczone i skuteczne w chwili ich doręczenia przez pocztę, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Kupującego, gdy odstąpienie staje się skuteczne tylko wtedy, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu zostało wysłane w terminie na odstąpienie od umowy.

11.2. Za doręczone uważa się również zawiadomienie w przypadku odmowy jego odbioru przez adresata, które nie zostało odebrane w terminie odbioru przesyłki, lub jeżeli zawiadomienie wróciło niedoręczone do nadawcy.

11.3. Strony mogą prowadzić wzajemną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany w Koncie Użytkownika lub podaną przez Kupującego w zamówieniu, ewentualnie na adres podany w Witrynie Internetowej Sprzedającego.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Jeśli stosunek oparty na Umowie Sprzedaży obejmuje międzynarodowy (zagraniczny) element, strony umowy ustaliły, że stosunek ten podlega czeskiemu prawu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Sprzedaży jest bezskuteczne lub nieważne, lub jeżeli za takie zostanie uznane, postanowienie to zostanie zastąpione postanowieniem, którego sens będzie jak najbardziej zbliżony do bezskutecznego postanowienia. Bezskuteczność lub nieważność jednego ustanowienia pozostaje bez uszczerbku dla innych postanowień pozostających w mocy. Zmiany i uzupełnienia Umowy Sprzedaży lub Warunków Sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3. Umowa Sprzedaży, w tym Warunki Sprzedaży, jest przechowywana przez Sprzedającego w archiwum w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznik do niniejszych Warunków Sprzedaży stanowi wzór formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

12.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres doręczeń: Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, adres elektroniczny: info@kitstore.pl, telefon: +420 273 130 934

Praga, w dniu 07. 03. 2017 r.

Inne dokumenty:

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Formularze:

Formularz reklamacyjny