ReviewsWidget_ReviewsAboutUs

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z przesyłaniem komunikatów handlowych oraz innych działań służących do celów marketingu bezpośredniego.

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA


1.1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka handlowa KITStore s.r.o., z siedzibą Jeremenko 503/42, Braník, 147 00 Praha 4, REGON: 04716256, Wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, sygn. akt 252186 (zwana dalej „Administratorem“).
1.2.      Dane kontaktowe Administratora: adres doręczeń Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, adres poczty elektronicznej support@kitstore.pl, telefon +420 273 130 934.
1.3.      Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 1. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez Ciebie niniejszym Administratorowi zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „Rozporządzenie“).

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


3.1.      Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesyłanie komunikatów handlowych oraz realizacja innych działań służących do celów marketingowych przez Administratora wobec Twojej osoby.
3.2.      Kolejnym celem są wewnętrzne potrzeby Administratora związane przede wszystkim ze śledzeniem satysfakcji klientów, optymalizacji i podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług.
3.3.      Ze strony Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach zgodnie z art. 22 Rozporządzenia.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów związanym z zapewnieniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, tj. zawsze co najmniej na okres trwania umowy a także na okres, przez który Administrator ma obowiązek/uprawnienie przechowywać te dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; to samo dotyczy również sytuacji, gdy umowa nie zostanie zawarta, jednak najpóźniej do chwili, w której zostanie cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w związku z niniejszym celem przetwarzania).

 1. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


5.1.      Twoją zgodę ujawnia następującym spółkom, które prowadzą system sklepów internetowych oraz rozwiązania serwerowe dla Administratora Evici webdesign s.r.o. (dane są szyfrowane i przechowywane na serwerach deweloperskich w biurach w Ostrawie i w spółce Linode, LLC) oraz Linode, LLC (serwery są umieszczone w Londynie i we Frankfurcie nad Menem).
5.2.      Twoje dane osobowe zostaną przekazane innym osobom lub pośrednikom tylko wtedy, jeżeli będzie to niezbędne w celu wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub za uprzednio przez Ciebie wyrażoną zgodą.
5.3.      Poza tym Twoje dane osobowe przekazujemy

 • w celu dokonania płatności za zamówienie online (kartą płatniczą, przycisk szybkiego przelewu) pośrednikowi zajmującemu się przetwarzaniem płatności (GoPay s.r.o., PayPal),
 • w celu doręczania towaru zakontraktowanym kurierom (PPL, Česká pošta, Uloženka, Zasilkovna, GLS, DHL),
 • w celu stwierdzenia Twojej satysfakcji z zakupem każdorazowo po dokonaniu zakupu Twój adres elektroniczny oraz informację o zakupionym towarze do portalu Heureka.cz, Google Shopping,
 • w celu przesyłania komunikatów handlowych Twój adres elektroniczny, imię i nazwisko do spółki SmartSelling a.s., REGON: 29210372, za pośrednictwem której realizujemy wysyłkę,
 • w celu rozwoju i administracji sklepu internetowego elvin.cz oraz jego procesu realizacji zakupów ma dostęp do Twoich danych osobowych nasz zewnętrzny dostawca spółka Evici webdesign s.r.o. Spółka ta ma dane zaszyfrowane i przechowuje je na serwerach deweloperskich w biurach w Ostrawie i w spółce Linode, LLC, która jest operatorem serwerów umieszczonych w Londynie i we Frankfurcie nad Menem,
 • w razie konieczności, do celów związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w związku z nielegalnym korzystaniem z naszych usług lub dla potrzeb postępowania sądowego, mogą te dane zostać przekazane organom prowadzącym postępowania karne, przedstawicielom prawnym, sędziom w celu egzekwowania lub zawarcia z Tobą jakiejkolwiek umowy.

5.4.      W przypadku wszystkich w/w usługodawców na podstawie wymogu umownego wymagamy, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z warunkami dot. ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5.2.      Administrator nie zamierza przekazać Twoje dane osobowe do trzeciego kraju (do kraju poza obrębem UE) lub międzynarodowej organizacji.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


6.1.      Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu masz prawo zażądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
6.2.      Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Niniejsze postanowienie pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz cofnąć następującym sposobem: telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.
6.3.      Jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza Rozporządzenie, masz między innymi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.4.      Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W dowolnym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub do tworzenia profili osobowych, o ile dotyczy ono tworzenia profili związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe już nie będą w tym celu przetwarzane.

 1. WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


7.1      Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych.
7.2.      Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne do zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
7.3.      Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, którym przekazał wykonywanie tej funkcji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1.      Wysyłając zamówienie z formularza zamówień online, potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że je zaakceptowałeś/aś w całym zakresie.
8.2.      Zgodę na niniejsze warunki wyrażasz przez oznaczenie zgody za pośrednictwem formularza online. Oznaczeniem zgody potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że je zaakceptowałeś w całym zakresie.
8.3.      Administrator ma prawo dokonywania zmian niniejszych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej.

 1. SKUTECZNOŚĆ


Niniejsze zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie z dniem 24.05.2018r.